КФН отправя покана за обсъждане на проекта на НАРЕДБА за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за ДПО

Комисията за финансов надзор прие проект на НАРЕДБА за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване на 24 март 2004 г. КФН отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в обсъждането на проекта на НАРЕДБАТА.

Вашите коментари по предложения за обсъждане проект на Наредбата може да изпращате до 14 април 2004 г. на адрес: София 1000, пл. “Св. Неделя” 6 или на е-mail адрес: nar_actueri@fsc.bg Пълния текст на проекта на Наредбата се намира на web – страницата на Комисията за финансов надзор в раздел “Нормативна уредба”-проектонаредби