ПРИЛОЖЕНА ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА НА ПОК

Със Заповед №  754-ПОД от 14.10.2004 г. на зам. председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор" беше приложена принудителна административна мярка-задължително предписание на ПОК "ДСК-Родина" АД. Дадените задължителни предписания са във връзка с установени нарушения на Наредба №3 на КФН от 24.09.2003 г. Компанията е задължена да уведоми Националния осигурителен институт, ПОК"Доверие" АД, ПОК"Съгласие" АД, ПОД"Алианц-България" АД, ПОАД"ЦКБ-Сила"АД, "Ай Ен Джи  ПОД"ЕАД, ПОД "Лукойл Гарант-България" АД в срок до 31.10.2004 г. за наличието на валидно сключени осигурителни договори за 312 осигурени лица, за които не са били информирани своевременно. Компанията се задължава също така да изпрати писма до всичките 312 осигурени лица, с които има сключени осигурителни договори,  за да ги информира, че не е уведомила своевременно  НОИ  и посочените ПОД, от които те са  пожелали да се прехвърлят в  ПОК "ДСК- Родина" АД. В писмата  следва  да посочи, че поради това натрупаните средства  по индивидуалните им партиди не са прехвърлени, както и че НОИ и съответните ПОД ще бъдат уведомени до 31.10.2004 г. за сключените договори.
Основанието за дадените задължителни предписания е, че посочените договори са действителни и пораждат съответните правни последици. Целта на приложената принудителна административна мярка е отстраняване на вредните последици от извършеното нарушение и защита правата на осигурените лица.