Решения на КФН от заседание на 19.10.2004 г.

1. КФН прие окончателен проект на Кодекс за застраховането. Проектът ще бъде предоставен на Министерство на финансите за последващо съгласуване с всички заинтересовани институции.
С одобрения проект на Кодекс за застраховането се цели обединяване на разпръснатата досега нормативна уредба в един нормативен акт; пълно хармонизиране на българското застрахователно законодателство с това на Европейския съюз; преодоляване на несъвършенства и пропуски, установени в практиката по прилагането на досегашната нормативна уредба; осигуряване на по-висока ефективност на предварителния и текущия надзор с оглед по-пълна защита на интересите на застрахованите лица.
Приемането на Кодекс за застраховането се налага предвид необходимостта от пълно хармонизиране на националното законодателство с европейското право (acquis соmmunautaire), съгласно ангажиментите, поети от Република България в Допълнителната информация към Преговорната позиция по Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги”
 В проекта на Кодекс за застраховането са транспонирани разпоредбите на 22 Европейски директиви, регламентиращи застрахователната дейност.
Приемането на проект на Кодекс за застраховането е поредна последователна стъпка в посока на хармонизирането на българското застрахователно и застрахователно-надзорно законодателство с европейското.

Проектът на кодекса ще бъда публикуван на интернет страницата на комисията.
2. КФН одобри заявлението за ограничаване дейността на инвестиционен посредник “Фаворит” АД гр. София. Посредникът няма да има право да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка, както и да поема емисии от ценни книжа.

.