Вписана е емисия акции на Доверие Обединен Холдинг

На заседание от 21.10.2004 г. Комисията за финансов надзор реши да впише в публичния регистър  последваща емисия акции на “Доверие Обединен Холдинг” АД, гр. София. Емисията е издадена в резултат на увеличението на капитала на дружеството. Размерът на емисията е 6 574 924 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.