Списъци с поднадзорни лица с непогасени такси за общ финансов надзор за 2018 година


Комисията за финансов надзор обявява списъци на всички поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г., дължими до 31 януари 2018 г. Представени са таблици с неиздължилите се дружества по параграф 1д, ал.3 от ЗППЦК, АДСИЦ, облигационни емисии на публични дружества и други емитенти, публични дружества, застрахователни брокери и застрахователни агенти – физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор при неплащане в установения срок върху дължимите суми се начислява и дължи законна лихва за забава. Просрочените задължения за таксите за осъществяване на общ финансов надзор следва да бъдат заплатени от поднадзорните лица заедно с дължимата лихва към момента на плащане. Лихвата за забава не е включена в посочените списъци и за нейното изчисляване може да се ползва лихвения калкулатор от страницата на КФН на адрес http://212.122.187.56:8088/Rates/Calculator.aspx   
 
Следва да се има предвид, че просрочените такси за осъществяване на общ финансов надзор подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. При неплащане на таксите за общ финансов надзор в установените срокове комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

Обявените списъци на поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. са актуални към 14.09.2018 г. и ще бъдат актуализирани и публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор всяка седмица.

Заплащането на таксите се извършва на касата на Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ – ЦУ:

IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD.

Списъци с поднадзорни лица с непогасени такси за общ финансов надзор за 2018 година


Комисията за финансов надзор обявява списъци на всички поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г., дължими до 31 януари 2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор при неплащане в установения срок върху дължимите суми се начислява и дължи законна лихва за забава. Просрочените задължения за таксите за осъществяване на общ финансов надзор следва да бъдат заплатени от поднадзорните лица заедно с дължимата към момента на плащане. Лихвата за забава не е включена в посочените списъци и за нейното изчисляване може да се ползва лихвения калкулатор от страницата на КФН на адрес http://212.122.187.56:8088/Rates/Calculator.aspx   
 
Следва да се има предвид, че просрочените такси за осъществяване на общ финансов надзор подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. При неплащане на таксите за общ финансов надзор в установените срокове комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

Обявените списъци на поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. са актуални към 29.03. 2018 г. и ще бъдат актуализирани и публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор всяка седмица.

Заплащането на таксите се извършва на касата на Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ – ЦУ:

IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD.