Утвърдени са изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл.123, ал.1, т.5 от КСО

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване. С решението се отменя решение № 1616–ПОД от 18.12.2007 г.

Решение 1621 може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи” – "Изисквания".