Решения от заседание на КФН от 17 декември 2008 г.

На свое заседание от  17  декември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат  издадени от „Сила Холдинг” АД в резултат увеличаване капитала на дружеството, съгласно решение на ОСА от 18.11.2008 г. Емисията е в размер на 2 909 622 броя акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка .

2. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Алианц лизинг  България” АД. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 6.25% на годишна база, 6 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е  60 месеца, считано от датата на емитиране – 27.08.2008 г., падеж –  27.08.2013 г.

3. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Куантум Дивелопмент” АДСИЦ. Емисията е в размер на 700 000 лева, разпределени в 700 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева  всяка, с фиксиран лихвен процент от 5% на годишна база, 12 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е  60 месеца, считано от датата на емитиране – 30.06.2008 г., падеж –  30.06.2013 г.

4. Издаде на УД „Оптима Асет Мениджмънт” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Оптима Селект”. ДФ „Оптима Селект” е с умерен рисков профил, като ще инвестира преимуществено в ликвидни акции, дългови финансови инструменти и инструменти с фиксирана доходност.

5. Потвърди, че мерките, предприети от управляващо дружество „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А., Люксембург, във връзка с публичното предлагане на дяловете на подфондове „Фондове Пайъниър – Европейски акции стойност”, „Фондове Пайниър – Американски растеж – проучване”, „Фондове Пайъниър – Съвкупни облигации в евро”, „Фондове Пайниър – Глобални облигации агрегатен”, „Фондове Пайниър – Абсолютна доходност равновесен” и „Фондове Пайниър – Глобален гъвкав” отговарят на изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове, и за предоставяне на разположение на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната от „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А., във връзка с дейността на подфондовете, информация. В този смисъл управляващото дружество може да започне да предлага в Република България дяловете на управляваните от него подфондове.

6. Издаде разрешение за разширяване на обхвата на издадения лиценз на  „Балканска консултантска компания– ИП” ЕАД с услугите  и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

7. Издаде на ЗАД „Виктория” допълнителен лиценз за нов вид застраховка „Релсови превозни средства”- всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.

8. Призна на Вяра Иванова  придобита квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

9. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Веселин Вълчев и Гюнтер Пухтлер.

10. Допусна  Веселин Балджиев и Румен Стойчев до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант 18.01.2009 г.