Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2008г. от ПОД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор",  издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент, който да се прилага от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при изчислявате на пенсионните резерви към 31.12.2008г. и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2008г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Решение 1620 може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него   – в раздел „Административни документи” – "Форми и образци на документи".