Утвърдени са изменения в съдържанието, формите и образците на справките, подавани от ПОД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди изменения в съдържанието на Отчет за доходите на ПОД; изменения в образеца на Справка за осигурените лица и  пенсионерите във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (І.8-4); образец на Справка за стойността на риска по чл.6, ал.8 и чл.7, ал.2 от Наредба № 34 на КФН; изменения в образците на справки по чл. 23, ал. 4 от Наредба № 9 на КФН и изменения в наименованието и образеца на Справка за разпределението на осигурените лица и натрупаните средства по пол и възраст. 

Решения 1622,1623, 1624, 1625 и 1626  може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към тях  – в раздел „Административни документи” – "Форми и образци на документи".