Изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант ще се проведат съответно на 21 и 22 юни 2008 г.

КФН определи 21 и 22 юни 2008 г. за датите, на които ще се проведат  изпити за брокери и инвестиционни консултанти.

Редът за провеждане на изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант на съответните дати, както и конспектите са  публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

Изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и редът за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност са регламентирани в Наредба № 7.

Кандидатите могат да подадат заявление за допускане до изпит по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7 в деловодството на Комисията за финансов надзор от 1 до 30 април 2008 г.

В едномесечен срок КФН се произнася по заявленията и уведомява писмено заявителите за взетото решение. Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се публикува на електронната страница на КФН и се поставя в сградата на комисията.

Допуснатите до изпита представят документ за внесена по сметка на КФН такса, съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН – Приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.