Решение от заседание на КФН от 24 март 2008 г.

Потвърди проспект за публично предлагане на акции, издадени от   „Алфа Кредит” АДСИЦ. Емисията е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.16 лв. всяка. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на  дружеството.
Емисията се вписва в публичния регистър на КФН.