Одобрени са изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Лукойл Гарант – България – Доброволен пенсионен фонд”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията в чл 76, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на „Лукойл Гарант – България – Доброволен пенсионен фонд”, приети с решение на Управителния съвет  на дружеството. Направените изменения не произтичат от изменения в нормативната уредба.

Пълния текст на решение 402 може да намерите в раздел „Документи”.