Приложена е принудителна административна мярка спрямо осем дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи следните дружества да отстранят непълнотите в отчетите за дейността за трето тримесечие на 2007 г.

„КРЕМИКОВЦИ” АД
„Метрон” АД
„Прайм турист” АД
„Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ
„СЛИВНИЦА 1968” АД
„ОРФЕЙ – Б” АД
„МЕБЕЛСИСТЕМ” АД
„КММ – 68” АД

Пълния текст на решения 386, 387, 391, 393, 394, 395, 400 и 412 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо осем дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи следните дружества да отстранят непълнотите в отчетите за дейността за трето тримесечие на 2007 г.

„Трансстрой–Бургас” АД
„ТРАНСЛИЗИНГ” ЕАД
„СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ-2000”  АД
„ЕКОТАБ” АД
„Пълдин холдинг” АД
„Каучук” АД
„ЛЮК” АДСИЦ
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ

Пълния текст на решения 316, 317, 318, 367, 378, 383, 384 и 385 може да намерите в раздел „Документи”.