Одобрени са изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ЦКБ-Сила”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" одобри   измененията и допълненията в чл.52, ал.2 и §1 от Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ЦКБ-Сила”, приети от УС на ПОАД "ЦКБ-Сила" АД с решения от заседания, проведени на 15.02.2008 г. и 20.03.2008 г.

Пълния текст на решение 409 може да намерите в раздел "Документи".