Решения на КФН от заседание от 19.04.2007 г.

На свое  заседание от 19.04.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на УД „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД разрешение за организиране и управление на Договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд”.

Основната цел на фонда е нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен риск, като ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа, ликвидни акции с потенциал за растеж на цените и в инструменти  с фиксирана доходност.

2. Вписа в публичния регистър последваща емисия акции на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 200 000 лв. на 19 728 099 лв. чрез издаване на нови 14 528 099 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.50 лв.