Уточнение във връзка с внесено в КФН търгово предложение от “Дивал 59” ЕООД към миноритарните акционери на публично дружество “Вамо” АД

Във връзка с внесено в КФН търгово предложение от “Дивал 59” ЕООД към миноритарните акционери на публично дружество “Вамо” АД и по повод коментарите в Investor.bg и постъпили жалби от работници и служители на дружеството – акционери в същото, КФН отбелязва следното:
При определяне на среднопретеглената пазарна цена (метод, на който е придадено тегло 80 % в крайната предлагана цена) не са включени извършените блокови сделки за предходните 3 месеца, а именно изтъргувани 689 652 броя акции на обща стойност 59 762 944,14 лева (тъй като те нямат пазарен характер).
КФН в досегашната си практика (ДКЦК включително) и БФБ приемат, че блоковите сделки нямат пазарен характер. Това се потвърждава от следното:
o цените на блоковите сделки не се отразяват в индексите на борсата и не участват във формирането на представителната борсова цена (чл. 93 и чл. 161, ал. 1, т. 2 от Правилника на БФБ, както и чл. 4, ал. 2 от Приложение № 1 към същия Правилник);
o тези сделки се договарят извън пода на борсата и извън часовете за борсова търговия (чл. 1, ал. 1 от Приложение № 1 от борсовия правилник) и само се регистрират на борсата, след като двете страни по сделката попълнят и представят специален формуляр за блокова търговия (чл. 57а от Правилника и чл. 5, ал. 1 от Приложение № 1).
o блоковите сделки не са сключени на аукционен принцип;
o тези сделки са изключени и от гаранционния фонд на БФБ за гарантиране на плащания по сключени на борсата сделки (чл. 117, ал. 2 и чл. 122 от Правилника);
o непазарният принцип на сключване на тези сделки се потвърждава и от чл. 102, ал. 3, чл. 156а и т. 20 от Допълнителните разпоредби от Правилника на БФБ, както и от чл. 2, ал. 2 на Приложение № 12 на същия Правилник;
o тези сделки не се третират данъчно като необлагаеми сделки за разлика от аукционните сделки, сключени на регулиран пазар на ценни книжа (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 във връзка с т. 11, б. „а” от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 196 във връзка с т. 21, б. „а” от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане).

В представеното официално удостоверение от БФБ относно сключваните сделки за предходните 3 месеца като среднопретеглена пазарна цена е посочена 35.93 лв. на акция, като изрично са изключени блоковите сделки предвид изложените по-горе аргументи и досегашната практика и на БФБ.

Постигнатата среднопретеглена пазарна цена на акция на „Вамо” АД за предходните три месеца е 35,93 лв. При определяне на крайната справедлива цена за акция методът участва с тегло от 80 %.
За последните 3 месеца, предхождащи регистрацията на търговото предложение, са сключени общо 954 сделки, като обемът на търговия е 187 804 броя акции на обща стойност 6 747 416 лв., което означава, че среднодневният обем на търговията с акции на “Вамо” АД е 3 029 броя акции на ден (изчислен на база 62 борсови сделки). Предвид на това дружеството се квалифицира като активно търгувано на регулиран пазар съгласно § 1, т. 1 от ДР на Наредбата за оценъчните методи, поради което методът “среднопретеглена пазарна цена” следва да се използва за определяне на справедливата цена на акция съгласно чл. 5 от Наредбата за оценъчните методи.