Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2006 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2006 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Акумулираните нетни активи в трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен към 31.12.2006 г. възлизат на общо 1 517 412 хил. лв и регистрират ръст от  405 290 хил. лв. или 36,44 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2005 г. Броят на осигурените лица за същия период нараства със 7,72 на сто и достига 3 201 326 души в края на отчетната година.
Пенсионноосигурителните дружества приключват  2006 г. с общи приходи в размер на 44 377 хил. лв., което представлява увеличение с 11 448 хил. лв. или 34,76 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2005 г. В окончателните резултати на дружествата за 2006 г. за първи път са включени данни за ПОД „Топлина” АД, което получи лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване през 2006 г., но към 31.12.2006 г. все още не управлява пенсионни фондове.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2006 г. може да намерите в рубрика "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.