Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Рециклиращо предприятие” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Рециклиращо предприятие” АД (л)  да представи в КФН тримесечен отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2008 г.чрез системата Е-Register

Пълния текст на решение 382 може да намерите в раздел „Административни документи”.