Решения от заседание на КФН от 29 април 2009 г.

На свое заседание от  29 април 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана за търгово предложение от “Балкантурист Лимитид”, Княжество Лихтенщайн, гр. Вадуц, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД, гр. София, на акции на “Рила Боровец” АД, к.к. Боровец, община Самоков, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Инвест Кепитъл” ЕАД, гр. София (в процес на учредяване). Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК е изцяло внесен.
Учредител и едноличен собственик на капитала на управляващото дружество „Инвест Кепитъл” ЕАД е „Химимпорт инвест” АД. Новоучреденото дружество е с капитал в размер на 300 000 лева, разпределени в 300 000 броя обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев. Дружеството е с едностепенна система на управление, като се управлява от СД в състав: „Химимпорт инвест” АД, представлявано от изпълнителния директор Иво Георгиев. За председател на СД на „Инвест Кепитъл” ЕАД е избрана Богиня Попова и за изпълнителен директор е избран Миролюб Иванов.

3. Издава разрешение на УД „Оверон Финанс” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „Оверон Престо”.ДФ „Оверон Престо” е с умерено до високо ниво на риск, инвестиращ предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми, както и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Оверон Престо” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

4. Издава разрешение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД, гр. София, за организиране и управление на  договорен фонд „Елана Еврофонд” . ДФ „Елана Еврофонд” е с нискорисков профил и ще инвестира предимно в инструменти на паричния пазар, в дългови ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар.

5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Уелкъм Холдингс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акция и „Уелкъм Холдингс” АД като публично дружество.
Основната дейност на емитента е изграждане на верига от типа „кофи-шоп” под собствена марка , както и чужда марка на базата на франкчайзинг договор.
Учредители на дружеството са Василиос Мухтарис с 99.998 % от капитала и Димитриос Бинтудис с 0.002%. Те са и членове на Съвета на директорите. 

6. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Вита Ми Холдингс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акция и „Вита Ми Холдингс” АД като публично дружество.
Основната дейност на емитента е свързана с пазара на недвижими имоти, както в България така и в Гърция и по конкретно с пазара на бизнес имоти. 
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Василиос Мухтарис – председател на СД, Димитриос Бинтудис – зам.председател и Теодорос Десиприс – изпълнителен директор. Василиос Мухтарис притежава 99.998 % от капитала на дружеството и Теодорос Десиприс притежава 0.002 % от капитала

7. Вписва в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар последваща емисия акции, издадена от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 972 270 лева на 1 303 374 лева. Емисията е разпределена в 330 104 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

8. Одобри промени в устава на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, свързани със свикването на общо събрание.

9. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Асенова Крепост” АД, гр. Асеновград. Емисията е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени и безналични облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва на 11 % на годишна база, 6-меченен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 72  месеца, датата на емитиране на облигациите е 30.01. 2009 г.,а падежът е на 30.01.2015 г.
Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър и вписва „Асенова Крепост” АД,  като емитент.