Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Към 31.12.2008 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 3 643 836 лица, което представлява нарастване с 203 022 лица или с 5,90 на сто спрямо осигурените към края на 2007 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2008 г. възлизат на 2 299 154 хил. лв. и отбелязват намаление с   0,83 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2007 г. Намалението на общия размер на нетните активи на пенсионните фондове отразява ефекта на финансовата криза върху развитието на сектора на допълнителното пенсионно осигуряване.
Пенсионноосигурителните дружества приключват  2008 г. с общи приходи в размер на 71 478 хил. лв., което представлява намаление с 14,94 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2007 г. Намалението на приходите на пенсионноосигурителните дружества през 2008 г. е за сметка на намалението на приходите от управление на собствени средства. Приходите от пенсионноосигурителна дейност се запазват на равнището от 2007 г. 
Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 12.02.2009 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Различия се наблюдават в общия брой на осигурените лица (увеличение с 87  души в сравнение с предварителните резултати), както и при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: балансови активи (увеличение общо с 42 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), приходи (увеличение общо със 148 хил.лв.), разходи (увеличение общо с 253 хил. лв.) и финансов резултат преди данъци (намаление общо със 105 хил.лв.).
Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г. може да намерите в рубрика "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.