Решения от заседание на КФН от 22 април 2009 г.

На свое заседание от 22   април 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от „Химимпорт” АД, гр. София, за увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 90 000 000 броя привилегировани  акции без право на глас, с номинална стойност 1 лев, право на гарантиран дивидент в размер на 9% от емисионната стойност на новата акция и гарантиран ликвидационен дял. Не е посочена конкретна емисионна стойност, но е описан начин за определянето й. Това е референтната цена, която се определя като среднопретеглена цена на една акция от изтъргуваните обеми на „БФБ-София” АД за десетте борсови дни, предхождащи деня на подаване на проспекта за публично предлагане в КФН и включващи деня на внасяне на проспекта и увеличен с 22%. Капиталът на дружеството следва да се увеличи от 149 999 984 лева до 239 999 984 лева, чрез издаване на 90 000 000 броя нови привилегировани акции, но ако бъдат записани по-малко от 90 000 000 броя нови акции, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните нови акции, при условие, че са били записани най-малко 63 000 000 нови акции.
 Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН.
 
2. Одобри промяна в устава на „Статус Имоти” АДСИЦ, гр. София, свързана с правата и задълженията на обслужващото дружество.

3. Прие Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 1 за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (Инструкцията). Промяната в Инструкцията е във връзка с определянето на броя на лицата,  подлежащи на служебно разпределение, по критерия доходност в условията  на постигнатата през последните месеци отрицателна доходност от управлението на активите на задължителните фондове. С Инструкцията се предлага критерият доходност да се изчислява правопропорционално на разликата между постигнатата от фонда годишна доходност, отчетена към края на тримесечието, предхождащо служебното разпределение и обявената минимална доходност, отчетена към края на същото тримесечие.
Предстои Инструкцията да бъде приета от Управителния съвет на НАП, след което ще бъде публикувана в Държавен вестник.