Съобщение във връзка с активирането на електронните форми за разкриване на информация чрез системата е–Register, касаещи управляващите дружества

Уведомяваме управляващите дружества, че в системата е–Register са активирани електронните форми, касаещи управляващите дружества. Целта е по този начин да бъдат улеснени тези дружества при изпълнението на задълженията им за разкриване на информация пред регулаторния орган, като им се предостави възможност да осъществяват тази дейност по електронен път, чрез специализираната система за разкриване на информация е–Register. В тази връзка, управляващите дружества могат да предприемат действие по регистрирането си като потребител на системата. След регистрирането им в системата, те ще получат достъп до първоначалните регистрационни електронни форми. Попълването на тези форми се осъществява последователно, т.е. едва след попълването и изпращането на достъпната форма, системата допуска потребителя до следващата. След попълването на всичките първоначални регистрационни електронни форми, за потребителите ще бъдат достъпни и основните форми, касаещи финансовите отчети, емитирането и обратното изкупуване на ценни книжа и др.
Комисията осигурява на регистрираните потребители достъп до системата e-Register чрез електронен портал на адрес: https://e-register.fsc.bg/. Порталът е достъпен и чрез активна връзка от официалната интернет страница на комисията, намираща се в секция „е-ПОРТАЛИ”, а публичният достъп до разкритата чрез системата информация е осигурен посредством активната връзка „новини от e-Register”, намираща се в същата секция.
За да получат достъп до системата потребителите следва да разполагат със сертификат за електронен подпис, издаден от някой от доставчиците на удостоверителни услуги, регистрирани от Комисията за регулиране на съобщенията, който следва да бъде регистриран в КФН.
Регистрацията на електронния сертификат в системата става с попълване и депозиране в деловодството на КФН на заявление за регистрация на електронен сертификат в системата e-Register. Заявлението е по образец и е достъпно от портала на e-Register. Титуляр на заявлението може да бъде лицето/лицата разполагащо/и с представителна власт в УД или упълномощени от тях лица. Във всеки случай, в който титуляр на заявлението е лице различно от представляващия, както и когато представляващите осъществяват представителната власт само заедно – към заявлението следва да бъде приложено изрично нотариално заверено пълномощно, с което заявителят е упълномощен да извърши регистрацията и да разкрива на комисията дължимата информация от името на емитента.
За да се генерира Заявлението е необходимо електронният сертификат на потребителя да е инсталиран и наличен за използване на съответния компютър от който ще се ползва системата. При натискане на бутона „Вход в системата”, находящ се на портала на системата, се извършва автоматична проверка дали използваният електронен сертификат е регистриран в e-Register.
При проверката системата използва информация от сертификата относно идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр и името на физическото лице, на което е издаден електронният сертификат. Успоредно с проверката за наличието или не на съответните БУЛСТАТ и име в базата данни на системата e-Register, се извършва и сравнение на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр в наличната база данни на КФН. При липса на съвпадение в базата на e-Register системата автоматично извежда съобщение:
„В системата e-Register няма регистриран потребител с име: ………………………, по партидата на дружество с БУЛСТАТ ……………………..!” Системата указва, че за достъп до нея потребителите следва да представят “ЗАЯВЛЕНИЕ” на хартиен носител. След натискане на връзката “ЗАЯВЛЕНИЕ” системата извежда съобщение:
“Внимание! С настоящото Заявление в системата e-Register ще бъде регистриран електронният сертификат, който е използван за влизане в Системата. За генериране на автоматично попълнените в Заявлението полета е използвана информацията в електронния сертификат. Заявител може да бъде единствено лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат.” След натискане на бутона "OK" Системата генерира Заявление, в което автоматично се попълва информацията налична в използвания електронен сертификат.
Заявителят е необходимо да попълни съответните празни полета на български език, след което да отпечата така попълненото заявление и да го депозира на хартиен носител в деловодството на КФН.
Подписаното заявление се изпраща в КФН на адрес: гр. София, ул. „Шар планина” № 33.
След обработката на заявлението и в случай, че не са констатирани непълноти и несъответствия в него, на заявителя се дава достъп до системата.
Преди пристъпване към работа със системата e-Register, потребителите следва да се запознаят с информацията от секциите „Указания за ползване” и „Технически аспекти” достъпна на портала на системата.
За разкриване на текущата информация относно емитирането и обратно изкупуване на ценни книжа/дяловете на КИС следва да се използва изготвената за целта и активирана в системата e-Register електронна форма. Горното се налага поради необходимостта за систематизиране и обработка на постъпващите данни както за нуждите на регулаторния орган, така и във връзка с оповестяване то им на инвестиционната общност.