„Балкантурист Елит” АД е отписано от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, описа „Балкантурист Елит” АД от публичния регистър, воден от КФН
Пълния текст на решение 376 може да намерите в раздел „Административни документи”.