Прекратяване на дейността на ирландски застраховател „Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид” (Hugo Insurance Lines Limited)

Комисията за финансов надзор уведомява заинтересуваните граждани и юридически лица за получена информация в съответствие с чл. 8 от Директива 2001/17/ЕО на Еворейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества (Директива 2001/17/ЕО) във връзка с дейността на застрахователна компания „Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид” (Hugo Insurance Lines Limited).  Информацията е предоставена от Ирландската Институция за регулация на финансовите услуги.
„Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид” е застрахователно дружество, лицензирано в Ирландия, за извършване на дейност по общо застраховане за сключване на следните видове застраховки- по т. 7 „Товари по време на превоз”, т. 8 „Пожар и природни бедствия”, т. 9 „Други щети на имущество” и т. 16 „Разни финансови загуби”.
„Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид” е преустановило дейността си през 2006 г. и е престанало да сключва нови застрахователни договори. Всички неизплатени претенции са били уредени към края на 2006 г. В резултат на това дружеството вече няма задължения спрямо застрахованите лица и акционерите са взели решение през 2008 г. да започне производство по ликвидация на дружеството.
Компетентният орган на Ирландия потвърждава, че е назначен ликвидатор на „Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид”, който да извърши процедурата по доброволно прекратяване на дейността. В допълнение следва да се отбележи, че лицензът на застрахователното дружество е отнет в съответствие с разпоредбата на чл. 13 от Директива 2001/17/ЕО и дружеството е прекратило дейността си при условията на свобода на предоставяне на услугите.