Решение от заседание на КФН от 24 август 2011 г.

На свое заседание от 24 август  2011 г. КФН взе следното решение:

 

Признава на Фабрис Бросар пълна правоспособност на отговорен актюер, придобита в държава членка и допуска  Евгения  Маринова до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.