Решения от заседание на КФН от 19 август 2011 г.

На свое заседание от 19 август 2011 г. КФН взе следните решения:
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Бандола Пропъртис” Лтд, Маршалски острови, за закупуване чрез ИП „Юробанк И Еф Джи България АД, гр. София, на акции на „София Хотел Балкан” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
2. Потвърди проспект  за първично публично предлагане на емисия облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на  217 180 броя безналични, свободнопрехвърляеми, необзпечени, конвертируеми  облигации, с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 100 лева за облигация, с фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база, платима на 6 месечен период, с изплащане на главницата на падежа, заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 36 месеца (3 години), считано от датата на емисията.
Вписва горепосочена  емисия в публичния регистър.