Решения от заседание на КФН от 17 август 2011 г.

На свое заседание от 17 август  2011 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърди проспект за публично предлагане на акции, внесен от „Българо-американска кредитна банка” АД, гр. София. Емисията  е в размер на 12 624 735 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 4 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Вписва в публичния регистър горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/.

2. Вписва  емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 1 238 930 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 10 лева, издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 477 860 лева на 14 867 160 лева.

3. Издава разрешение  на УД  „Адамант Кепитъл Мениджмънт” ЕАД, гр. София, да  прекрати дейността на договорен фонд „ЕйСиЕм Опортюнити”, съгласно взето решение на съвета на директорите на управляващото дружество на заседание, проведено на 22.07.2011г. Отнема разрешението на УД  „Адамант Кепитъл Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на ДФ „ЕйСиЕм Опортюнити”.

4. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на „Граве България Общо Застраховане” ЕАД, гр. София в едноличния собственик на капитала му „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг Акциенгезелшафт”, Австрия.

5. Обсъди  проект на Наредба за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип  и управляващите дружества. С проекта на подзаконово равнище се доразвиват изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества и инвестиционните дружества от затворен тип, заложени в проекта на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

С предложения проект се урежда съдържанието на договорите на  колективните инвестиционни схеми с обслужващите ги дружества; изискванията към ликвидността на колективните инвестиционни схеми, активите, в които могат да инвестират и  оценката им; дейността по емитиране, продажба и обратно изкупуване;  съдържанието на проспектите, отчетите, рекламните съобщения. Урежда се и преобразуването и прекратяването на колективни инвестиционни схеми;  изискванията към организацията и дейността на управляващите дружества, тяхната капиталова адекватност и ликвидност; изискванията към дейността инвестиционните дружества от затворен тип.

 С проекта се въвеждат изискванията на Директива 2010/44/ЕС и на Директива 2010/43/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 г.

Целта на наредбата е постигане на по-високо ниво на информираност на притежателите на дялове във връзка с характеристиките на колективната схема, в която са инвестирали. Проектът цели също постигане на по-подробна регламентация на дейността по колективно управление на активи, чрез въвеждане на изисквания към организацията, която управляващото дружество следва да осигури, и процедурите, които следва да спазва.

Предстои  съгласуването на проекта със заинтересованите  страни.