Няма промени във формата на месечния счетоводен баланс относно отчитаните от инвестиционните посредници клиентски активи

І. С оглед предстоящото обнародване и влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа и по-конкретно на Глава пета, Раздел ІV “Компенсиране на инвеститорите”, след създаването на Фонда за компенсиране на инвеститорите от Комисията за финансов надзор (КФН) ще се изисква да предоставя достоверна информация за състоянието и размера на клиентските активи, предоставени на инвестиционните посредници, с цел определяне на дължимата годишна вноска от всеки един от тях. От друга страна, самите инвестиционни посредници ще бъдат задължени да представят до 10-то число на всеки месец справка за клиентските активи към последния ден на предходния месец по образец, одобрен от Заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”. В този смисъл е необходимо да се осигури съпоставимост на съдържащите се в нея данни с информацията в изискваните и представяни в КФН месечни финансови отчети на инвестиционните посредници и съответно заверения годишен финансов отчет (ГФО).
Предвид гореизложеното до приемане на справката по образец, инвестиционните посредници са длъжни да представят в КФН, на основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба № 6, счетоводен баланс в одобрената форма от Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, посочена на интернет страницата на КФН (раздел “Документи”; “Форми и образци на документи”; “Oбразци на месечни и годишни финансови отчети на инвестиционните посредници”).

ІІ. Във връзка с отправено през м. март 2005 г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители обръщение до неговите членове, в което се посочва, че ГФО на инвестиционните посредници ще се съставят на бланка на дружеството в съответствие с МСФО, и от представените за отчетната 2004 г. в КФН одитирани ГФО на инвестиционните посредници се констатира следното:
1. изготвените  годишни финансови отчети на инвестиционните посредници са с различна форма и съдържание, а именно такива:
– в които клиентските активи въобще не са отразени и за тях липсва информация в пояснителните бележки към отчета;
– включващи счетоводен баланс, в който предоставените ценни книжа и/или парични средства са отчетени балансово и/или като условни активи и пасиви.
2. От една страна, така събраната в КФН информация води до извода, че между самите дипломирани експерт-счетоводители няма единно становище и практика, а от друга – налице е невъзможност за сравнимост в съдържанието на финансовите отчети.
ІІІ. Във връзка със значимостта на наличието в КФН на информация за размера и стойността на предоставените на инвестиционните посредници клиентски активи /ценни книжа и парични средства/, беше отправено запитване до Министерство на финансите за становище относно счетоводното отчитане на клиентските активи с оглед уеднаквяване на практиката и въвеждане на еднакви критерии в изготвяните финансови отчети от инвестиционните посредници.