Решения от заседание на КФН на 26.11.2020 г.


На заседанието си на 26.11.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. Емисията е в размер на 8 262 885 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 700 000 лв. на 8 962 885 лв. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Честийм“ ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД, гр. Пловдив, на 20 198 броя акции (9,97%) от капитала на „Пазарджик БТМ” АД, гр. Пазарджик, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Кап Нор” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на 48 650 броя акции от капитала на „Вапцаров” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Одобрява Георги Паскалев за прокурист на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
5. Одобрява промените в устава на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.
 
6. Вписва Константин Генчев в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 26.11.2020 г.


На заседанието си на 26.11.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. Емисията е в размер на 8 262 885 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 700 000 лв. на 8 962 885 лв. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Честийм“ ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД, гр. Пловдив, на 20 198 броя акции (9,97%) от капитала на „Пазарджик БТМ” АД, гр. Пазарджик, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Кап Нор” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на 48 650 броя акции от капитала на „Вапцаров” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Одобрява Георги Паскалев за прокурист на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
5. Одобрява промените в устава на „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.
 
6. Вписва Константин Генчев в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.