Решения от заседание на КФН от 21.02.2005 г.

1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в
1 000 (хиляда) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, корпоративни облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро всяка една, със срок до падежа 36 (тридесет и шест) месеца, с плаваща лихва в размер на шестмесечния EURIBOR плюс 5,5 % годишна добавка, с лихвени плащания на всеки 6 (шест) месеца, издадени от “ХипоКредит” АД, гр. София.
Вписва “ХипоКредит” АД като емитент и посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
  2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Химимпорт” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Реал Финанс” АД, гр. Варна на акции на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството

 3. Одобри промени в устава на  „БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ. 

 4. Издава разрешение на „Елана Високодоходен Фонд” АД да извършва следната дейност като инвестиционно дружество от отворен тип: инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции при спазване на принципа на разпределение на риска.

 5. Прие на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.
Проектът ще  бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите лица и организации и ще бъде  публикуван  на интернет страницата и комисията.