Актуални форми на тримесечни справки и отчети във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 53

    Във връзка с изменението и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите  и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите презастрахователите и гаранционния фонд (обн. в ДВ бр. 2 от 04.01.2019 г.) са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор актуални форми на тримесечни справки и отчети. Същите могат да бъдат изтеглени от раздел административни документи, форми и образци, застрахователен пазар.

Актуални форми на тримесечни справки и отчети във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 53

    Във връзка с изменението и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите  и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите презастрахователите и гаранционния фонд (обн. в ДВ бр. 2 от 04.01.2019 г.) са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор актуални форми на тримесечни справки и отчети. Същите могат да бъдат изтеглени от раздел административни документи, форми и образци, застрахователен пазар.