Допълнителна информация за засегнатите лица в България относно процеса по ликвидация и предявяване на претенции към „Olympic Insurance Co. Ltd“


На 30 август 2019 г. и повторно на 17 септември 2019 г. председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов изпрати писмо до назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ и Кипърския надзорен орган върху застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър,  с искане за предоставяне на допълнителна информация по процеса на ликвидация, както и за всички други подробности, които могат да са от полза и значение за засегнатите лица по този казус в България. На 23 септември 2019 г. КФН  получи отговор от Кипърския надзорен орган върху застраховането, а вчера следобед в Комисията бе получен отговор и от ликвидаторите на „Olympic Insurance Co. Ltd“.
Кипърският надзорен орган подчертава, че съгласно разпоредбите на Закона за застрахователния и презастрахователния бизнес и другите, свързани с това въпроси, Кипърският надзорен орган върху застраховането, след започване на производството по ликвидация,  няма правомощия и не осъществява надзор върху ликвидаторите, тъй като компетентният орган по прекратяването е Официалният синдик на Републиката по Закона за дружествата. Съгласно разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО относно платежоспособността II и разпоредбите от Закона, ликвидаторите по подходящ начин ще информират регулярно кредиторите за напредъка на процеса по ликвидацията. Кипърският надзорен орган върху застраховането, съгласно Закона, ще предоставя информация за развитието на процедурата по ликвидация и на други надзорни органи на държавите-членки, при поискване.
Следователно всяка информация, насочена към широката общественост ще бъде разпространявана официално от двамата ликвидатори в пресата или на уебсайта на посоченото дружество, в случая www.olympicins.bg

Ликвидаторите на „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, в своето писмо от 24 септември 2019 г. предоставят следните отговори по поставените въпроси:
 
1. Кредиторите задължени ли са да представят застрахователните си претенции под формата на удостоверение, заверено само от нотариус или секретар на Съда на Република Кипър? Ще бъдат ли приети от ликвидаторите в рамките на производството по ликвидация нотариални заверки, направени от български нотариус?
 
Да. Нотариално удостоверяване от нотариус в България е допустимо.
 
2. Какъв е предметът на нотариалната заверка, изисквана в производството по ликвидация – подпис на кредитора, дата на декларацията и други? В случай на предявяване на вземанията и приложените документи от упълномощено от кредитора лице, има ли други доказателства, които трябва да бъдат представени пред нотариуса за проверка на упълномощаването и в каква форма трябва да бъде то – писмено пълномощно, подписано само от кредитора, или нотариално заверено пълномощно, друго?
 
В нотариалната заверка се посочва, че декларацията под клетва е била направена пред него на дата X.
 
За упълномощаване на представител, който да подпише Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf)  от името на кредитора, се изисква писмено пълномощно, подписано от кредитора, проверено и заверено от нотариус.
 
3. (a) Има ли облекчена процедура за третиране на застрахователните вземания, които са регистрирани преди датата на откриване на производството по ликвидация?
 
Не няма.
За да бъдат разгледани от ликвидатора, законът изисква всички вземания да бъдат доказани чрез попълване на съответния формуляр, който да е подписан пред:
• съдебен секретар, ако е в Кипър;
• нотариус или длъжностно лице, което приема под клетва в Посолството, ако е в чужбина.
 
Едно от задълженията, които законът възлага на ликвидатора, е че трябва да приеме дълговете на Дружеството за участие в ликвидацията. По преценка на ликвидаторите, в зависимост от тяхната убеденост, се приема даден дълг и в какъв размер. Ликвидаторите не са обвързани от предходно решение на Дружеството, въпреки че такова решение ще бъде част от доказателствата, които ще бъдат взети предвид.
 
При попълването на формуляра относно съществуващо вземане не е необходимо да се подават отново документите, които вече са притежание на дружеството, достатъчно е да се даде справка за тях.
 
(б) Има ли възможност известните кредитори, чиито застрахователни вземания вече са обработени от застрахователя, да не представят отново своите вземания в ликвидационното производство?
 
Не. Вижте предишния въпрос 3 (а).
 
4. Какви ще бъдат правните последици в случай, че известните кредитори не потвърдят отново своите застрахователни вземания пред ликвидаторите в срока, определен в рамките на производството по ликвидация?
 
Ако те ИЗОБЩО не депозират Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf) през целия период, в който ликвидацията е открита, известните кредитори няма да участват в разпределението, извършено от ликвидатора.
 
Преди да предприеме разпределение, ликвидаторът ще иска инструкции от съда относно най-добрия начин за уведомяване на всеки, който не е предявил вземане, за да го направи до определена дата или ще бъде изключен от това разпределение. Уведомяването може да включва съобщение в печатно издание и/или писма до известните кредитори, че не са предявили своите вземания.
 
5. (a) Има ли възможност известните кредитори да не чакат отделните известия от ликвидаторите, а да предявят застрахователните си вземания преди получаването на индивидуалната покана?
 
Да, кредиторите не трябва да чакат индивидуални покани, преди да предявят вземанията си.
 
(б) Какви са правните последици от отделните покани, ако тези покани са получени от кредиторите след изтичане на крайния срок за предявяване на застрахователните вземания в рамките на производството по ликвидация?
 
Ако отделните покани не бъдат получени от кредитора в рамките на 35-дневния срок за предявяване на вземания, тогава това ще бъде основание кредиторът да поиска и по всяка вероятност да получи удължаване на 35-дневния срок.
 
6. Как кредиторите, които все още не са предявили застрахователните си вземания пред предприятието, трябва да го направят в рамките на производството по ликвидация?
 
а. Чрез подаване на Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf) заедно с цялата необходима съпътстваща документация;
б. Те също трябва да се свържат с компанията на съответния имейл за допълнителни инструкции относно вида на необходимата съпътстваща документация.
 
7. (a). Как кредиторите ще узнаят, че те се приемат за „известни кредитори“ или съответно за „неизвестни кредитори“ в производството по ликвидация?
 
Известен кредитор е всеки, за когото ликвидаторите имат информация, че е кредитор на дружеството. Ликвидаторите няма да общуват с известни кредитори. Заинтересованите страни могат да се свържат с дружеството на имейл адрес с всякакви запитвания по темата, които биха могли да имат.
 
(б) Ликвидаторите ще приготвят ли публично достъпен списък на известните кредитори или ликвидаторът лично ще информира кредиторите, че те се считат за „известни кредитори“ с индивидуалните покани, изпратени до тях?
 
Няма да бъде подготвен публично достъпен списък.
 
(в) Как лицата с право на вземане ще бъдат информирани за размера на претенцията, който да впишат във Формуляр за предявяване на вземане ?
 
Това зависи от кредиторите, предявяващи вземанията си, но ако желаят допълнителна информация от дружеството (например размера на възстановимата премия, която им се дължи), те могат да направят запитването си по имейл.
 
8. Как ще бъдат уведомени кредиторите за получаването на техните формуляри за предявяване на вземане?
 
Тези, които предявят формуляра на ръка, обикновено получават обратно подпечатано копие.
Тези, които го изпращат по пощата, ще получават известие за получаване по електронна поща, при условие че при попълване на формуляра посочат своя имейл адрес.
 
9. Как ще се третират в хода на процедурата по ликвидация застрахователните претенции, които са предмет на оспорване пред българските съдилища към датата на откриване на производството по ликвидация? Как ще бъдат решени правните спорове между кредиторите и застрахователя, ако българските съдилища не постановят окончателните си решения по тези дела, докато производството по ликвидация все още е открито?
 
Ликвидацията няма да бъде приключена, докато не бъдат разрешени всички висящи дела, било чрез споразумение между страните или с окончателно съдебно решение.
 
10. Необходимо е допълнително разяснение относно застрахователните вземания, които подлежат на изключване или редуциране по размер по заявление от ликвидаторите или кредитора.
 
Ако по мнение на ликвидатора е предявено вземане срещу дружеството в ликвидацията в размер, който според Ликвидатора е прекомерен, ликвидаторът или, ако не той, всеки кредитор може да отправи искане към съда по ликвидацията да изключи вземането или да намали неговия размер.
 
11. Кога ликвидаторите ще подготвят и публикуват първоначалния си отчет за състоянието на застрахователното предприятие? Очаква ли се ликвидаторите да изготвят такъв отчет в два варианта – един от тях да бъде публично достояние, а друг по-подробен вариант, предназначен за използване от компетентния съд и надзорния орган в областта на застраховането? Каква информация и анализ трябва да бъдат предоставени от ликвидаторите в този доклад?
 
Очаква се първоначалният доклад да бъде изготвен през първата половина на октомври. Законът не регламентира точното съдържание на доклада. Законът изисква единствено Ликвидаторът да представи доклада си на наблюдаващия орган, който в този случай е Надзорният орган върху застраховането на Република Кипър.
 
Комисията за финансов надзор ще публикува информацията за засегнатите лица в България от ликвидацията на застрахователно дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, на следния адрес:
https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/upatvane-za-kreditori-za-podavane-na-pretentsii-spryamo-olimpik/
 
 
 

Допълнителна информация за засегнатите лица в България относно процеса по ликвидация и предявяване на претенции към „Olympic Insurance Co. Ltd“

На 30 август 2019 г. и повторно на 17 септември 2019 г. председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов изпрати писмо до назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ и Кипърския надзорен орган върху застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър,  с искане за предоставяне на допълнителна информация по процеса на ликвидация, както и за всички други подробности, които могат да са от полза и значение за засегнатите лица по този казус в България. На 23 септември 2019 г. КФН  получи отговор от Кипърския надзорен орган върху застраховането, а вчера следобед в Комисията бе получен отговор и от ликвидаторите на „Olympic Insurance Co. Ltd“.
Кипърският надзорен орган подчертава, че съгласно разпоредбите на Закона за застрахователния и презастрахователния бизнес и другите, свързани с това въпроси, Кипърският надзорен орган върху застраховането, след започване на производството по ликвидация,  няма правомощия и не осъществява надзор върху ликвидаторите, тъй като компетентният орган по прекратяването е Официалният синдик на Републиката по Закона за дружествата. Съгласно разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО относно платежоспособността II и разпоредбите от Закона, ликвидаторите по подходящ начин ще информират регулярно кредиторите за напредъка на процеса по ликвидацията. Кипърският надзорен орган върху застраховането, съгласно Закона, ще предоставя информация за развитието на процедурата по ликвидация и на други надзорни органи на държавите-членки, при поискване.
Следователно всяка информация, насочена към широката общественост ще бъде разпространявана официално от двамата ликвидатори в пресата или на уебсайта на посоченото дружество, в случая www.olympicins.bg
Ликвидаторите на „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, в своето писмо от 24 септември 2019 г. предоставят следните отговори по поставените въпроси:
 
1. Кредиторите задължени ли са да представят застрахователните си претенции под формата на удостоверение, заверено само от нотариус или секретар на Съда на Република Кипър? Ще бъдат ли приети от ликвидаторите в рамките на производството по ликвидация нотариални заверки, направени от български нотариус?
 
Да. Нотариално удостоверяване от нотариус в България е допустимо.
 
2. Какъв е предметът на нотариалната заверка, изисквана в производството по ликвидация – подпис на кредитора, дата на декларацията и други? В случай на предявяване на вземанията и приложените документи от упълномощено от кредитора лице, има ли други доказателства, които трябва да бъдат представени пред нотариуса за проверка на упълномощаването и в каква форма трябва да бъде то – писмено пълномощно, подписано само от кредитора, или нотариално заверено пълномощно, друго?
 
В нотариалната заверка се посочва, че декларацията под клетва е била направена пред него на дата X.
 
За упълномощаване на представител, който да подпише Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf)  от името на кредитора, се изисква писмено пълномощно, подписано от кредитора, проверено и заверено от нотариус.
 
3. (a) Има ли облекчена процедура за третиране на застрахователните вземания, които са регистрирани преди датата на откриване на производството по ликвидация?
 
Не няма.
За да бъдат разгледани от ликвидатора, законът изисква всички вземания да бъдат доказани чрез попълване на съответния формуляр, който да е подписан пред:
• съдебен секретар, ако е в Кипър;
• нотариус или длъжностно лице, което приема под клетва в Посолството, ако е в чужбина.
 
Едно от задълженията, които законът възлага на ликвидатора, е че трябва да приеме дълговете на Дружеството за участие в ликвидацията. По преценка на ликвидаторите, в зависимост от тяхната убеденост, се приема даден дълг и в какъв размер. Ликвидаторите не са обвързани от предходно решение на Дружеството, въпреки че такова решение ще бъде част от доказателствата, които ще бъдат взети предвид.
 
При попълването на формуляра относно съществуващо вземане не е необходимо да се подават отново документите, които вече са притежание на дружеството, достатъчно е да се даде справка за тях.
 
(б) Има ли възможност известните кредитори, чиито застрахователни вземания вече са обработени от застрахователя, да не представят отново своите вземания в ликвидационното производство?
 
Не. Вижте предишния въпрос 3 (а).
 
4. Какви ще бъдат правните последици в случай, че известните кредитори не потвърдят отново своите застрахователни вземания пред ликвидаторите в срока, определен в рамките на производството по ликвидация?
 
Ако те ИЗОБЩО не депозират Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf) през целия период, в който ликвидацията е открита, известните кредитори няма да участват в разпределението, извършено от ликвидатора.
 
Преди да предприеме разпределение, ликвидаторът ще иска инструкции от съда относно най-добрия начин за уведомяване на всеки, който не е предявил вземане, за да го направи до определена дата или ще бъде изключен от това разпределение. Уведомяването може да включва съобщение в печатно издание и/или писма до известните кредитори, че не са предявили своите вземания.
 
5. (a) Има ли възможност известните кредитори да не чакат отделните известия от ликвидаторите, а да предявят застрахователните си вземания преди получаването на индивидуалната покана?
 
Да, кредиторите не трябва да чакат индивидуални покани, преди да предявят вземанията си.
 
(б) Какви са правните последици от отделните покани, ако тези покани са получени от кредиторите след изтичане на крайния срок за предявяване на застрахователните вземания в рамките на производството по ликвидация?
 
Ако отделните покани не бъдат получени от кредитора в рамките на 35-дневния срок за предявяване на вземания, тогава това ще бъде основание кредиторът да поиска и по всяка вероятност да получи удължаване на 35-дневния срок.
 
6. Как кредиторите, които все още не са предявили застрахователните си вземания пред предприятието, трябва да го направят в рамките на производството по ликвидация?
 
а. Чрез подаване на Формуляр за предявяване на вземане (https://olympicins.bg/formBG.pdf) заедно с цялата необходима съпътстваща документация;
б. Те също трябва да се свържат с компанията на съответния имейл за допълнителни инструкции относно вида на необходимата съпътстваща документация.
 
7. (a). Как кредиторите ще узнаят, че те се приемат за „известни кредитори“ или съответно за „неизвестни кредитори“ в производството по ликвидация?
 
Известен кредитор е всеки, за когото ликвидаторите имат информация, че е кредитор на дружеството. Ликвидаторите няма да общуват с известни кредитори. Заинтересованите страни могат да се свържат с дружеството на имейл адрес с всякакви запитвания по темата, които биха могли да имат.
 
(б) Ликвидаторите ще приготвят ли публично достъпен списък на известните кредитори или ликвидаторът лично ще информира кредиторите, че те се считат за „известни кредитори“ с индивидуалните покани, изпратени до тях?
 
Няма да бъде подготвен публично достъпен списък.
 
(в) Как лицата с право на вземане ще бъдат информирани за размера на претенцията, който да впишат във Формуляр за предявяване на вземане ?
 
Това зависи от кредиторите, предявяващи вземанията си, но ако желаят допълнителна информация от дружеството (например размера на възстановимата премия, която им се дължи), те могат да направят запитването си по имейл.
 
8. Как ще бъдат уведомени кредиторите за получаването на техните формуляри за предявяване на вземане?
 
Тези, които предявят формуляра на ръка, обикновено получават обратно подпечатано копие.
Тези, които го изпращат по пощата, ще получават известие за получаване по електронна поща, при условие че при попълване на формуляра посочат своя имейл адрес.
 
9. Как ще се третират в хода на процедурата по ликвидация застрахователните претенции, които са предмет на оспорване пред българските съдилища към датата на откриване на производството по ликвидация? Как ще бъдат решени правните спорове между кредиторите и застрахователя, ако българските съдилища не постановят окончателните си решения по тези дела, докато производството по ликвидация все още е открито?
 
Ликвидацията няма да бъде приключена, докато не бъдат разрешени всички висящи дела, било чрез споразумение между страните или с окончателно съдебно решение.
 
10. Необходимо е допълнително разяснение относно застрахователните вземания, които подлежат на изключване или редуциране по размер по заявление от ликвидаторите или кредитора.
 
Ако по мнение на ликвидатора е предявено вземане срещу дружеството в ликвидацията в размер, който според Ликвидатора е прекомерен, ликвидаторът или, ако не той, всеки кредитор може да отправи искане към съда по ликвидацията да изключи вземането или да намали неговия размер.
 
11. Кога ликвидаторите ще подготвят и публикуват първоначалния си отчет за състоянието на застрахователното предприятие? Очаква ли се ликвидаторите да изготвят такъв отчет в два варианта – един от тях да бъде публично достояние, а друг по-подробен вариант, предназначен за използване от компетентния съд и надзорния орган в областта на застраховането? Каква информация и анализ трябва да бъдат предоставени от ликвидаторите в този доклад?
 
Очаква се първоначалният доклад да бъде изготвен през първата половина на октомври. Законът не регламентира точното съдържание на доклада. Законът изисква единствено Ликвидаторът да представи доклада си на наблюдаващия орган, който в този случай е Надзорният орган върху застраховането на Република Кипър.
 
Комисията за финансов надзор ще публикува информацията за засегнатите лица в България от ликвидацията на застрахователно дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, на следния адрес:
https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/upatvane-za-kreditori-za-podavane-na-pretentsii-spryamo-olimpik/