Семинар „Разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Новата система на КФН – Е-REGISTER”

На 22 януари 2008 г. КФН проведе семинар на тема „Разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Новата система на КФН – Е-REGISTER”. Бяха дискутирани  основните моменти във връзка с разкриването на дължимата нормативно определена информация от поднадзорните на КФН лица в сектора на инвестиционната дейност, както и системата Е-REGISTER и техническите й параметри.