Решения от заседание на КФН от 23 юни 2008 г.

На свое заседание от  23 юни  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лиценз на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 2 000 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка, които ще бъдат издадени от „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
Уредители на дружеството са 20 физически и юридически лица. Основни акционери са: ИД „Бенч Марк Фонд – 2” с 27 % от капитала, ДФ„Бенч Марк Фонд – 3” с 3%, „Оксиген” ЕООД  с 11,93 %, „Актив груп” ЕООД с 10 %, „Сафари клуб БГ” ООД с 5%, Моника Йосифова с 6,67 % , Биляна Дякова с 6,07 %.
В СД влизат Моника Йосифова – председател на СД, Андрей Брешков – зам.-председател и Ростислав Банчев – изпълнителен директор.
Основната дейност на дружеството е насочена към пазара на имоти с търговско, административно и жилищно предназначение, в това число изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба. В дългосрочен план дружеството планира постигането на балансиран портфейл от жилищни, търговски и административни имоти, като общото тежест на всички останали типове инвестиции да не надхвърля 40% от портфейла.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации, издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 2 500 000 евро, разпределени в 2 500 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми, свободно-прехвърляеми облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Лихвата е фиксирана на 7,5% годишно, с определен 6-месечен период на лихвени плащания.  Срокът на облигационния заем е 36 месеца с дата на сключване на заема 25 март 2008 г. и падеж 25 март 2011 г. Посочената емисия се вписва в публичния регистър.

3. Вписва емисия ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Алфа Ууд България” АД, гр. Долни Чифлик. Емисията е в размер на 403 740 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 30 лева всяка и е издадена в резултат от увеличаване капитала на дружеството от 206 870 лева на 610 610 лева.

4. Вписва емисия акции, издадена от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 616 250 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва  „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София,  като публично дружество.

5. Одобри промени в уставите на „И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ, „ И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ и „ И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ,  гр. София, свързани със свикването и провеждането на общото събрание на акционерите и задълженията за разкриване на информация.

6. Одобри промени в устава на „ Капитал Директ – 1” АДСИЦ, гр. София, свързани със свикването на общото събрание на акционерите на дружеството и задълженията за разкриване на информация.

7. Одобри промени в устава на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, свързани с уточняването на инвестиционните цели на дружеството, свикването на общото събрание и капиталът на дружеството.

8. Призна придобита квалификация на Кирил Георгиев за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

9. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».

10. Прие изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 

С така направеното изменение се допуска при определени в наредбата обстоятелства инвестиционният посредник да не извършва проверка по чл. 35, ал. 2 от наредбата дали финансовите инструменти, предмет на продажбата са налични. Освен това депозитарната институция на финансовите инструменти и регулираният пазар, на който се изпълняват нареждания за продажба на финансовите инструменти, които към момента на продажбата не са налични по сметка на продавача, се задължават да създават и поддържат механизми, системи и процедури за управление на рисковете, свързани с клиринга и сетълмента на тези сделки, включително чрез създаването на гаранционна система за обезпечаването им.

Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».