Проведе се семинар за финансовите злоупотреби, организиран от КФН по линия на съвместния Туининг проект на комисията с Министерството на икономиката и финансите на Италия

Днес, на 26 февруари 2010 г., се проведе семинар на тема  „Влиянието на директивата за финансовите злоупотреби върху медиите и задължението за оповестяване на информация на емитентите”, организиран от Комисията за финансов надзор по линия на съвместния Туининг проект BG/07/IB/EC/02 с Министерството на икономиката и финансите на Италия. Семинарът беше открит от Председателя на комисията г-н Петър Чобанов, който акцентира върху значимостта на  темата, която  вълнува с еднаква сила както бранша – професионалните „играчи” на капиталовия пазар, така и медиите и медийните агенции, защото техните публикации могат да влияят на пазара, да променят цените на ценните книжа, да изграждат положителен или отрицателен образ на съответно дружество, тоест те са страна в изграждането на цялостния образ на капиталовия ни пазар и от тази гледна точка носят отговорност за случващото се на него. Г-н Карло Бианкери, постоянният туининг съветник по проекта, представи италианските лектори, които са едни от най-известните специалисти по отношение спецификата на манипулацията на пазара и търговията с вътрешна информация.
Г-н Кармине Ди Ноя е член на експертната група на европейските пазари на ценни книжа, докладчик от подгрупата, изготвила доклада „Законовата рамка за пазарните злоупотреби и нейното прилагане от страните членки: първа оценка”, заместник генерален директор на италианската Асоциация на публичните компании, изнесе презентация на тема „Директивата за пазарните злоупотреби, задълженията на емитентите и техните отношения с пресата”. А г-н Рикардо Сабатини,  главен редактор на финансовия раздел на известния италиански вестник „Il sole 24 ore” запозна участниците с управлението на финансовите новини, както и с конкретни казуси във връзка с манипулирането на пазара чрез медиите. 
Целта на семинара беше да запознае участниците в основните положения, залегнали в европейската директива за финансовите злоупотреби. Бяха разгледани изискванията и предизвикателствата, произтичащи от прилагането на директивата за участниците на инвестиционния пазар, медиите и надзорните институции.
В семинара взеха участие представители на Министерство на финансите, БФБ, инвестиционната общност, членове на асоциации, медиите и ескперти от КФН.
Презентациите на лекторите (на английски език) могат да бъдат намерени в раздела „Събития”.

Проведе се семинар за финансовите злоупотреби, организиран от КФН по линия на съвместния Туининг проект на комисията с Министерството на икономиката и финансите на Италия

Днес, на 26 февруари 2010 г., се проведе семинар на тема  „Влиянието на директивата за финансовите злоупотреби върху медиите и задължението за оповестяване на информация на емитентите”, организиран от Комисията за финансов надзор по линия на съвместния Туининг проект BG/07/IB/EC/02 с Министерството на икономиката и финансите на Италия. Семинарът беше открит от Председателя на комисията г-н Петър Чобанов, който акцентира върху значимостта на  темата, която  вълнува с еднаква сила както бранша – професионалните „играчи” на капиталовия пазар, така и медиите и медийните агенции, защото техните публикации могат да влияят на пазара, да променят цените на ценните книжа, да изграждат положителен или отрицателен образ на съответно дружество, тоест те са страна в изграждането на цялостния образ на капиталовия ни пазар и от тази гледна точка носят отговорност за случващото се на него. Г-н Карло Бианкери, постоянният туининг съветник по проекта, представи италианските лектори, които са едни от най-известните специалисти по отношение спецификата на манипулацията на пазара и търговията с вътрешна информация.
Г-н Кармине Ди Ноя е член на експертната група на европейските пазари на ценни книжа, докладчик от подгрупата, изготвила доклада „Законовата рамка за пазарните злоупотреби и нейното прилагане от страните членки: първа оценка”, заместник генерален директор на италианската Асоциация на публичните компании, изнесе презентация на тема „Директивата за пазарните злоупотреби, задълженията на емитентите и техните отношения с пресата”. А г-н Рикардо Сабатини,  главен редактор на финансовия раздел на известния италиански вестник „Il sole 24 ore” запозна участниците с управлението на финансовите новини, както и с конкретни казуси във връзка с манипулирането на пазара чрез медиите. 

Целта на семинара беше да запознае участниците в основните положения, залегнали в европейската директива за финансовите злоупотреби. Бяха разгледани изискванията и предизвикателствата, произтичащи от прилагането на директивата за участниците на инвестиционния пазар, медиите и надзорните институции.

В семинара взеха участие представители на Министерство на финансите, БФБ, инвестиционната общност, членове на асоциации, медиите и ескперти от КФН.