Съобщение относно Европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) за дружества, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар – ГФО и ГКФО за 2022 г., подавани през 2023 г.

Комисията за финансов надзор уведомява емитентите на ценни книжа, че на интернет страницата на КФН в раздел Е-Портали, секция ЕЕЕФ (ESEF), са публикувани Основните изисквания при представянето на годишните /индивидуални/ финансови отчети (ГФО) за 2022 г. и годишните консолидирани финансови отчети (ГКФО) за 2022 г. от публичните дружества и другите емитенти, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар. Файлът е достъп тук: Основни изисквания – ЕЕЕФ 2022.

В раздел Е-Портали, секция ЕЕЕФ (ESEF) на интернет страницата на КФН може да бъде достъпен и файл, съдържащ въпроси и отговори относно основните изисквания по отношение на представяните ГФО и ГКФО за 2022 г. през 2023 г. Файлът е достъп тук: Въпроси и отговори – ЕЕЕФ 2022.