Краен срок за оповестяване на годишния финансов отчет за дейността за 2022 г. и доклад от довереника на облигационерите на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2022 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100н, ал. 1 във връзка с чл. 100т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът е длъжен да разкрива публично на КФН и обществеността годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

Крайният срок за разкриване на годишния финансов отчет за дейността на емитентите за 2022 г. чрез предоставянето му на КФН и на обществеността изтича на 31.03.2023 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез предоставянето ѝ на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез системата за подаване на отчети по европейския единен електронен формат – ЕЕЕФ (ESEF) и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Комисията за финансов надзор обръща внимание, че срокът за представяне на доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК от довереника на облигационерите, изготвен въз основа на представен от страна на емитентите на облигации отчет по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2022 г. също изтича на 31.03.2023 г.

Съобщение относно Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A.

В Комисията за финансов надзор (КФН) е получено уведомление за прието на 17.03.2023 г. решение от националния надзорен орган на Република Румъния (Autoritatea de Supraveghere Financiara) за отнемане на лиценза на румънския застраховател Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A., за откриване на производство по несъстоятелност спрямо това дружество, както и за забрана за свободно разпореждане с активите на дружеството.

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. е дъщерно дружество, част от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, по отношение на което КФН е орган за групов надзор.

Във връзка с това, КФН уведомява, че Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. не извършва застрахователна дейност в Република България. Решението на румънския надзорен орган не засяга застрахованите лица в българските застрахователни дружества от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД. В резултат на осъществявания от КФН надзор не са констатирани проблеми с платежоспособността нито на индивидуалните дружества от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, нито на групата като цяло.

Комисията за финансов надзор ще уведомява българската общественост при получаване на допълнителна информация по този случай в Румъния.

Решения от заседание на 16.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на „Геопост България“ ЕООД и на „Рапидо експрес енд лоджистикс“ ЕООД в „Спиди” АД.

3. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на Република Румъния.

4. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.

5. Изпраща писмо до „ВАРНА БРОКЕР 2023“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2022 г.

Индивидуалните данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 31.12.2022 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН в Раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”, „Застрахователни брокери”.

Решения от заседание на 14.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Тодор Тодоров за прокурист на управляващо дружество „Златен Лев Капитал“ EАД.

2. Издава разрешение на управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД за преобразуване чрез вливане на договорен фонд (ДФ) „Астра Енерджи” в ДФ „Астра Кеш Плюс”, организирани и управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.

3. От разгледаните до 14.03.2023 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 13 и 14 май 2023 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 13 май 2023 г., се допускат: Иван Иванов, Васил Вълков и Тодор Христов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 14 май 2023 г., се допускат: Иван Иванов и Васил Вълков.

Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 05.05.2023 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

4. Спазва в надзорната си практика Насоките относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA50-164-6583), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Решения от заседание на 09.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява замяната на „Кей Би Си Банк България” ЕАД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ.

2. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „Аларик Секюритис“ ООД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответните държави.

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2022 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец ноември 2022 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.

Работно време – национален празник 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с националния празник на Република България на 03 март 2023 г., може да отправяте запитвания си писмено на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg

Информационният център на КФН ще бъде отново на Ваше разположение на 06 март 2023 г. от 9:00 до 17:30 часа.