Покана от ЕОЦКП за предоставяне на коментари

Във връзка с преразглеждането на Директивата за допустимите активи (UCITS EAD) Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на коментари по конкретни въпроси. Процесът по събиране на коментари ще продължи до 7 август 2024 г. Повече подробности за въпросите могат да се открият на следния адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/call-evidence-review-ucits-eligible-assets-directive