Общо надзорно действие за 2022 г. относно оценка на активите в портфейлите на ПКИПЦК и АИФ

 

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно оценка на активите в портфейлите на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) и алтернативните инвестиционни фондове от отворен тип (АИФ) в целия Европейски съюз
 

    Общото надзорно действие ще се проведе през 2022 г. Целта на същото е да се установи спазват ли се организационните правила и правната рамка относно принципите и методологиите за оценка на притежаваните от ПКИПЦК и АИФ финансови активи, с оглед извършването на вярна и справедлива оценка както при нормални, така и при стресови пазарни условия и по-специално по отношение оценката на инвестициите в нисколиквидни активи.
    Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-valuation-ucits-and-open-ended