Утвърдени са зисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл.123, ал.1, т.5 от КСО

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване. С решението се отменя решение № 1226 – ПОД от 29.12.2006г.
Решение 1616 може да намерите в раздел „Документи”, а приложенията към него в " Указания и