Решения от заседание на КФН на 25 март 2014 г.

На заседанието си от 25 март 2014 г. КФН реши:

  1. Удължава до 09.05.2014 г. срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на констатирани непълноти в производството за издаване на лиценз на „ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” АДСИЦ за извършване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел.
  2. Приема позиция на КФН по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори.