Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН започна проверка на дейността на Християн Пашков – изпълнителния директор на инвестиционния посредник „Реал финанс” АД

В Комисията за финансов надзор (КФН) наскоро са постъпили жалби от две юридически лица и две физически лица във връзка със злоупотреба с финансови средства от лицето Християн Пашков – изпълнителен директор на инвестиционен посредник „Реал финанс” АД. Жалбите са свързани с претенции на лицата, отнасящи се до невъзстановяване на парични средства, предоставени във връзка с Договори за доверително управление на портфейл от ценни книжа и Договори за брокерски и регистрационни услуги. Предвид на това КФН е започнала проверка на определени обстоятелства, свързани с дейността на лицето Християн Пашков – изпълнителен директор на инвестиционен посредник „Реал финанс” АД.
В средствата за масово осведомяване се появи информация относно злоупотреба на изпълнителния директор на варненския инвестиционен посредник, Християн Пашков, който е подвеждал хора с обещанието да инвестира парите им, което не е правил. По този повод Областната дирекция – МВР, гр. Варна, извършва проверка за криминални действия на Християн Пашков в качеството му на физическо лице. КФН обаче не може да отговаря за криминалния елемент в действията на същия, предвид което ще търси и оказва съдействие на разследващите органи.
На 23.02.2011 г. в КФН е постъпило писмо от „Холдинг Варна” АД – мажоритарен собственик на „Реал финанс” АД, за извършвана инвентаризация на активи и парични средства на дъщерното дружество – „Реал Финанс” АД, като в същото се изразява готовност за оказване на съдействие на контролните органи и такива, насочени към запазване интересите на трети добросъвестни лица, клиенти на инвестиционния посредник.
От наличната в КФН отчетна информация е видно, че към 31.01.2011 г. „Реал Финанс” АД отговаря на изискванията на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
Информираме лицата, че биха могли да се обърнат към КФН в случай на сключени Договори за доверително управление на портфейл от ценни книжа и  за брокерски и регистрационни услуги с Християн Пашков, по които се считат ощетени и могат да сигнализират на тел. 02/94 04 999.

Димана Ранкова,
Зам. Председател на КФН