Решения от заседание на КФН от 24 февруари 2011 г.

На свое заседание от 24 февруари 2011 г. КФН взе следните решения:

1. Издава лиценз на „Аларик Секюритис” ООД, гр. София (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Инвестиционният посредник ще може да извършва предвидените в чл. 5, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПФИ инвестиционни услуги и дейности и допълнителните услуги по чл. 5, ал.3, т. 3 и 5 от ЗПФИ без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. ИП „Аларик Секюритис” ООД е с капитал в размер 100 000 лева, разделени в 100 дяла с номинална стойност от 1000 лева всеки един и дружеството отговаря на законовото изискване на чл. 8, ал. 2 от ЗПФИ относно минималния размер на основния капитал на инвестиционен посредник, който не държи пари и финансови инструменти на клиенти.
Учредители на ИП „Аларик Секюритис” ООД са физическите лица Андон Панайотов с 20 % и Магдалина Александрова с 80 % от капитала на дружеството. Управители на дружеството са Андон Панайотов и  Радослав Иванов.

2. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Еврохолд България” АД, гр. София, в резултат на увеличение капитала на дружеството. Емисията е в размер на 62 497 636 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с право на дивидент или ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

3. Одобрява коригирано търгово предложение от „Блясък” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД, гр. София на акции на „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 2,30 лв.

4. Одобрява замяна на „Кредито Консулт” ЕООД с „Крам Комплекс Груп” ЕАД като обслужващо дружество по отношение на счетоводното обслужване на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София.

5. Издава на ЗД „Бул Инс” АД, гр. София, допълнителен лиценз за два нови вида застраховки – застраховка „Летателни апарати” и застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати”.

6.  „Ай Пи Ес Сървисиз” ООД, гр. Варна, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност като застрахователен брокер при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Германия и Кипър.

7. Признава на Милена Масленкова пълна правоспособност на отговорен актюер и прекратява производство за допускане до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на Радена Драгиева.

8. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници.
С Наредбата се транспонира член 1, точки 3, 4, 16 и 17 и приложение I, точка 1, точка 2, буква в), точка 3, и точка 5, буква б), подточка iii от Директива 2010/76/ЕС.
Основните изменения са свързани с въвеждането на изисквания относно възнагражденията на следните категории персонал на инвестиционните посредници:
1. висшия ръководен персонал;
2. служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;
3. служители, изпълняващи контролни функции.
В тази връзка инвестиционните посредници трябва да разработят и прилагат политики за възнагражденията на посочените категории персонал. В тях трябва да са разписани начините, по които се определят тези възнаграждения. Въведени са и задължения за инвестиционните посредници за разкриване на информация относно приетата политика за възнагражденията. Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.