Одобрени са нови членове на Съвета на директорите на ЗД „КД Живот” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, одобри Станислав Димитров за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗД „КД Живот” АД.
Одобрена е и Диляна Германова за независим член на Съвета на директорите на същото дружество и Милен Марков за член на СД и лице, оправомощено да управлява и представлява ЗД „КД Живот” АД.
Решенията №109, №110 и №115 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.