Предварителни данни за застрахователния и презастрахователния пазар за 2010 г.

По предварителни данни брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България през 2010 г., възлиза на 1 629 032 хил. лв., като се наблюдава спад от 3,1 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 1  383 299 хил. лв., с което е реализиран спад от 5,2 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (36,2 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (35,1 %) – общо 71,3 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите през 2010 г., възлиза на 245 733 хил. лв., с което е реализиран ръст от 10,5 % на годишна база.
Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 76,9 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 5,1 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 420 487 хил. лв., като 17 780 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 1 402 706 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 45,2 % и 33,9 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 750 527 хил. лв., като намаляват с 1,4 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 98 739 хил. лв., като се отчита ръст от 8,3 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на 2010 г. нараства с 5,2 % на годишна база и възлиза на 2 931 755 хил. лв., като 63,9 % са на застрахователите по общо застраховане и 36,1 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД в края на 2010 г. е 1 607 586 хил. лв. при 1 083 988 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 1,4 % на годишна база и достига 980 433 хил. лв., в т.ч. 530 174 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 450 259 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 8,0 % на годишна база и достига 1 374 175 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.12.2010 г., нараства с 13,2 % на годишна база и достига 572 086 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат от (-42 494) хил. лв. при (-7 736) хил. лв. в края на 2009 г., съответно отрицателен финансов резултат от (-14 366) хил. лв. при 26 689 хил. лв. година по-рано.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат в края на 2010 г. е 14 619 хил. лв. при 11 921 хил. лв. в края на 2009 г., а финансовият резултат е 22 494 хил. лв. при 23 942 хил. лв. в края на 2009 г.