Решения от заседание на КФН от 9 февруари 2011 г.

На свое заседание от 9 февруари 20 11 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия акции, издадени от „Монбат” АД, гр. София. Емисията е в размер на 39 000 000 лева, разпределени в 39 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 650 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.60 лева. Вписва горепосочената емисия акции във водения от КФН регистър.