Приложена е принудителна административна мярка спрямо “Пазарджик БТ” АД

Димана Ранкова, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”,задължи  "Пазарджик БТ” АД да не подлага на гласуване точка единствена от дневния ред на свиканото за 21.02.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество в частта й относно освобождаването от отговорност на Димитър  Стоянов. 

Решение №117 е публикувано в раздел „Административни документи”–„Решения”.