Съобщение на КФН връзка със спирането на търговията на БФБ на 27.11.2008 г

Във връзка с възникналия на 27.11.2008 г. технически проблем, довел до спиране на търговията на БФБ в часовия интервал от 10.36 часа до 13.00 часа, КФН е препоръчала на СД на БФБ, съгласно своите правомощия и компетентност, да определи един основен и задължителен за всички борсови членове доставчик, осигуряващ свързаност към системата за търговия XETRA, включително да разгледа и обсъди със своите членове възможността да осигурят поне два /отново едни и същи за всички/ резервни доставчици на посочената услуга.
Решението на СД следва да бъде обсъдено с борсовите членове с цел намиране на адекватен и работещ механизъм за преодоляване  на възникналия на 27.11.2008 г. проблем и недопускане на повторни аналогични проблеми.