Решения от заседание на КФН на 06 август 2014 г.

На заседанието си на 06 август 2014 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Елана Фонд Мениджмънт” АД за преобразуване чрез вливане на ДФ „Елана Долар Фонд”, организиран и управляван от УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД в ДФ „Елана Балансиран $ Фонд”, организиран и управляван от УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД.

2. Вписва емисия в размер на 4 269 692 лв., разпределена в 4 269 692 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, право на дивидент и право на ликвидацинен дял с номинална стойност 1 лев всяка, в резултат на увеличение на капитала на „ТК-ХОЛД”  АД, гр. София от 4 269 692 лв. на 8 539 384 лв., в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3. Вписва емисия в размер 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя ипотечни, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, ISIN код BG2100017115, с фиксиран лихвен процент 5,75 % на годишна база, главница, платима еднократно на датата на падежа, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с лихвени плащания на всеки 6-месечен период, със срок на облигационния заем 36 месеца, считано от 29.09.2011 г., с падеж 29.09.2014 г., допусната до търговия на регулиран пазар по партидата на „Първа инвестиционна банка” АД, в качеството му на правоприемник на „Юнионбанк” ЕАД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

4. Ще изпрати уведомление до компетентните органи на Княжество Лихтенщайн и Кралство Нидерландия за намерението на застрахователен брокер „Консулт Партнърс” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на установяване на територията на посочените държави членки на ЕС.

5. Приема информация относно международната среда към края на юни 2014 г. http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Pregled-na-mejdunarodnata-sreda-Yuni-2014-g.pdf