Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2014 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2014 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2014 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2014 г. е 4 231 401 души, като нараства спрямо 30.06.2013 г. с 2,36 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2014 г. са акумулирани нетни активи на стойност 7 554 833 хил.лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2013 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 22,54 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2014 г. възлизат на 73 549 хил.лв. и нарастват със 17,92 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото полугодие на 2014 г. е в размер на 27 599 хил. лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2014 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2014 г. по пол и възраст може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.